Algemene voorwaarden BV A&S Careers

Deze algemene voorwaarden worden geacht aanvaard te zijn door de opdrachtgever, zoniet uitdrukkelijk dan toch impliciet bij gebreke van enige reactie binnen de acht dagen na de eerste kennisname ervan. Deze voorwaarden maken integraal deel uit van elk contract aangegaan met BV A&S Careers (KBO 0897.635.228 – VG.1564/B – B- AB09.041)). Zij zijn aan te treffen op de keerzijde van elk door haar gebruikt document.


1. Toepassingsgebied
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en op alle overeenkomsten tot werving en selectie van personeel door BV A&S Careers. Indien de algemene voorwaarden van de opdrachtgever in strijd zijn met huidige voorwaarden, zijn uitsluitend onze voorwaarden bindend.2. Vrijblijvende offertes
Alle offertes en aanbiedingen van BV A&S Careers zijn vrijblijvend. Aan de offerte of aanbieding kan op generlei wijze enig recht worden ontleend indien de kandidaat waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in tussentijd niet meer beschikbaar is.3. Informatieverstrekking
De opdrachtgever is gehouden BV A&S Careers tijdig alle informatie te verstrekken welke redelijkerwijze in verband met de bemiddeling van belang kan zijn. De opdrachtgever is eveneens gehouden om op correcte en zorgvuldige wijze om te gaan met de kandidaat die door BV A&S Careers wordt voorgedragen, en met de bij deze voordracht verstrekte informatie.4. Aansprakelijkheidsbeperking
BV A&S Careers is slecht gehouden tot een inspanningsverbintenis en kan geen garantie verlenen betreffende het resultaat van de opdracht. BV A&S Careers is in geen enkel geval aansprakelijk indien blijkt dat de voorgedragen kandidaat niet aan de verwachtingen van de opdrachtgever voldoet tenzij BV A&S Careers aantoonbaar nalatig is geweest bij de werving en de selectie. De opdrachtgever wordt niet ontslaan van diens onderzoeksplicht voorafgaand aan het aangaan van een arbeidsovereenkomst met de kandidaat en dient zich zelfstandig een oordeel te vormen over de geschiktheid van de kandidaat. Eventuele aansprakelijkheden zijn in ieder geval beperkt tot maximaal de voor de opdracht ontvangen vergoeding. BV A&S Careers is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade en verliezen veroorzaakt door kandidaten die door BV A&S Careers werden voorgedragen. De opdrachtgever vrijwaart BV A&S Careers tegen aanspraken van derden en tegen alle kosten, schade en interesten welke voor BV A&S Careers mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van de aanspraken, voor zover die strekken tot vergoeding van door derden geleden schade, veroorzaakt door gebreken bij het uitvoeren van opdrachten.5. Wijzigingen in de overeenkomst
Tijdens de uitvoering van het contract is het mogelijk dat de opdracht wordt herbekeken en aangepast op het vlak van profiel, functietitel,enz. De aanpassingen worden bevestigd, alle al geleverde prestaties afgerekend en de opdracht en facturatie starten terug vanaf de start.6. Niet-concurrentie
Indien de opdrachtgever een door BV A&S Careers voorgedragen kandidaat afwijst of de kandidaat een aanbod van de opdrachtgever afwijst, en vervolgens binnen 12 maanden na de eerste voorstelling van de kandidaat door BV A&S Careers aan de opdrachtgever alsnog een arbeidsovereenkomst tussen de opdrachtgever en kandidaat tot stand komt, is betreffende opdrachtgever alsnog gehouden tot betaling van de vergoeding. Het is de opdrachtgever verboden op enigerlei wijze gegevens over kandidaten aan derden door te geven of kandidaten aan derden voor te stellen. Indien de opdrachtgever dit verbod overtreedt, is hij gehouden tot betaling van een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 20% van het bruto jaarsalaris van de kandidaat. Dit artikel is reeds van toepassing vanaf het eerste contact tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer, zelfs voor de daadwerkelijke start van de opdracht en is van toepassing op alle kandidaten die worden voorgedragen door A&S Careers.7. Geheimhouding
Zowel BV A&S Careers als de opdrachtgever zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst hebben verkregen.8. Betaling
Elke factuur is netto contant betaalbaar op onze zetel binnen de 14 dagen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Het trekken van een wissel doet hieraan geen afbreuk. Niet betaalde saldo’s brengen vanaf hun vervaldag, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een intrest op van 12 % per jaar, en worden op die datum als forfaitair schadebeding, verhoogd met 15 % met een minimum van 200, 00 EUR. Bij het niet betalen van een vervallen factuur, zal het geheel van de schulden opvorderbaar worden, en hebben wij het recht alle diensten te staken. De kosten die hieruit voortvloeien zijn ten laste van de opdrachtgever. Ingeval van niet- betaling op de vervaldag van de factuur, zal de overeenkomst van rechtswege, zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling en door de enkele kennisgeving ervan per aangetekend schrijven aan de opdrachtgever als ontbonden worden beschouwd. In geval van ontbinding van de overeenkomst zal, ten titel van winstderving, een schadevergoeding verschuldigd zijn van 30 % op de nog uit te voeren werken, diensten of leveringen te verhogen met alle kosten van deze ontbinding. Klachten dienen, op straffe van rechtsverval, uiterlijk acht dagen na ontvangst van de factuur, schriftelijk met aangetekend schrijven tegen ontvangstbewijs te worden ingediend. Klachten ontheffen de opdrachtgever niet van de overeengekomen betalingsverplichtingen binnen de in deze voorwaarden gesteld termijn.9. Gegevensbescherming
BV A&S Careers handelt in overeenstemming met de wettelijke voorschriften van toepassing op de werving en selectie kantoren en in overeenstemming met de wet betreffende de bescherming van de privacy. De opdrachtgever aanvaardt dat BV A&S Careers persoonsgegevens verzamelt en verwerkt die zij ontvangt van de opdrachtgever en die betrekking hebben op de opdrachtgever zelf of zijn aangestelden en andere nuttige contactpersonen. De doeleinden voor deze verwerkingen zijn de uitvoering van de overeenkomst, het klantenbeheer, de boekhouding en direct marketing activiteiten zoals het toesturen van promotionele of commerciële informatie. De alle verplichtingen met betrekking tot de bescherming van de persoonsgegevens na te leven. De opdrachtgever garandeert o.m. passende technische en organisatorische maatregelen te nemen, opdat de verwerking van de persoonsgegevens aan de vereisten van de wetgeving voldoet en de bescherming van de rechten van de betrokkene is gewaarborgd. De opdrachtgever staat er voor in dat de tot het verwerken van de persoonsgegevens gemachtigde personen zich ertoe verbinden de vertrouwelijkheid in acht te nemen, dan wel zijn gebonden door een passende wettelijke verplichting van vertrouwelijkheid. De opdrachtgever verwijdert onmiddellijk alle persoonsgegevens van een door ons voorgestelde kandidaat indien de opdrachtgever beslist om deze kandidaat niet te weerhouden. Verder dient de opdrachtgever na afloop van diensten alle persoonsgegevens te wissen of deze terug te bezorgen, en bestaande kopieën te verwijderen, tenzij opslag van de persoonsgegevens Unierechtelijk of lidstaatrechtelijk is verplicht.10. Clausule professionele medewerking De opdrachtgever verbindt er zich toe om kandidaten die worden voorgesteld zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de vijf werkdagen na ontvangst van het voorstel van A&S Careers uit te nodigen voor een gesprek. De opdrachtgever brengt A&S Careers onverwijld schriftelijk op de hoogte van de datum van de afspraak met de kandidaat. De opdrachtgever verbindt er zich tevens toe om binnen de week na het kennismakingsgesprek met de kandidaat een beslissing te nemen over de aanwerving van deze kandidaat. De opdrachtgever moet de arbeidsovereenkomst in ieder geval binnen de twee weken na het eerste gesprek aan de kandidaat aanbieden. Als er geen schriftelijke communicatie is (binnen de drie weken na het overmaken van het selectieverslag van de kandidaat) over de motivering van de afwijzing, wordt de kandidaat geacht te voldoen aan het vooropgestelde profiel en wordt de opdracht afgesloten. Het saldo van de opdracht is verschuldigd. Indien de afwijzing het gevolg is van het gegeven dat de opdrachtgever opmerkt dat de inhoud van het goedgekeurde intakerapport niet met de effectieve verwachtingen overeenstemt, is uitsluitend de opdrachtgever voor de afwijzing verantwoordelijk en wordt punt 5 van deze algemene voorwaarden toegepast.11. Afwerven van personeel
De opdrachtgever en opdrachtnemer dienen binnen het kader van deze overeenkomst als echte partners samen te werken. Dit houdt in dat de opdrachtnemer er zich toe verbindt om, zonder uitdrukkelijk akkoord van de opdrachtgever, geen personeelsleden van de opdrachtgever te benaderen voor vacatures buiten de organisatie van de werkgever en dit tot drie maanden na het beëindigen van de overeenkomst.12. Exclusief partnership
De opdrachtgever verbindt er zich toe, tenzij in de overeenkomst expliciet anders bepaald, voor deze opdracht enkel en alleen samen te werken met A&S Careers. Potentiële kandidaten die zicht tijdens de looptijd van deze overeenkomst rechtstreeks bij de opdrachtgever aanbieden zullen door deze laatste onmiddellijk aan de opdrachtnemer worden overgemaakt. De opdrachtnemer zal deze mee opnemen in de selectieprocedure.13. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement waarin de maatschappelijke zetel van BV A&S Careers gevestigd is bevoegd en het Belgische recht is steeds van toepassing.